இன்றைய குறள்

Sunday, August 24, 2014

ராஜபக்ஷேவை உலக கொடுங்கோலர்களில் முதலானவன் என்பதை உலகிற்கு எடுத்துரைக்க ஒரு வாக்களியுங்கள்.

The All-Time Worst People in History

No comments:

Post a Comment

பழமொழி

மின்னஞ்சலில் தொடர.